ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

ISI STEEL CO., LTD.

សហការរួមគ្នា

ការផលិតគ្រឿងអលង្ការ និងគ្រឿងប្រហាក់ប្រហែល

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0 0 0 0

N/A

= 0.00 % of total employee

កម្ពុជា, ភ្នំពេញ

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

Soy Linda

098-985-141

linda.soy@isisteel.com.kh

097-806-9464

N/A

N/A

N/A