ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

ក្រុមហ៊ុន កម្ពុជា​ តេលា(kampuchea TeLa)

ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត

សេវាបោកគក់ និងបោកស្ងួតសំលៀកបំពាក់ និងផលិតផលធ្វើពី រោមសត្វ

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
n/a n/a
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0 0 0 0

Cambodian

0 = 0.00 % of total employee

កម្ពុជា, ភ្នំពេញ, សែនសុខ, ទឹកថ្លា

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

N/A

HR

086 860 111

hr@telapetroleum.com

023 885 551

N/A

N/A

N/A

N/A