ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

តាំងទៀហុង

ដៃគូសហការមានកម្រិត

ការផលិតគ្រឿងអលង្ការ និងគ្រឿងប្រហាក់ប្រហែល

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
001 001
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
2 0 0 0

N/A

Accountant = 0.00 % of total employee

កម្ពុជា, បាត់ដំបង

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

092903622

092903622

none_tang@no-replay.com

092903622

N/A

N/A

N/A