ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

SOMPOM STUDIO CO.,Ltd.

ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត

សកម្មភាពទូរគមនាគមន៍ប្រើប្រព័ន្ធខ្សែ

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0 0 0 0

N/A

= 0.00 % of total employee

កម្ពុជា, ភ្នំពេញ

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

Ms. Veasna Heng

hr@sompom.com

012405085

N/A

www.sompom.com

N/A