ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

ហ្វូណន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី

ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត

ធនាគារកណ្តាល

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0 0 0 0

N/A

= 0.00 % of total employee

កម្ពុជា, ភ្នំពេញ

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

N/A

០៩៩៦៥៧៥៥៥

leangchhe.sin@funan.com.kh

០៦៩២៨១១១១

N/A

N/A

N/A