ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

Project Abroad Cambodia

ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត

សកម្មភាពអង្គការ និងអង្គភាពក្រៅប្រទេស

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0 0 0 0

N/A

= 0.00 % of total employee

កម្ពុជា, ភ្នំពេញ

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

N/A

016552258

none_project@no-replay.com

016552258

N/A

N/A

N/A