ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

មហានគរមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី

ដៃគូសហការមានកម្រិត

ធនាគារកណ្តាល

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
001 001
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
45 0 0 0

N/A

credit officer = 0.00 % of total employee

កម្ពុជា, បាត់ដំបង

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

087999800

087999800

hr@mohanokor.com

023888879

N/A

N/A

N/A

មហានគរមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុភីអិលស៊ី​គឺជាស្ថាប័នដែលផ្តល់នូវសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដល់ប្រជាជនកម្ពុជា​ក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិ។