ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

Chipmong Group

ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត

ការសាងសង់អគារ

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0 0 0 0

N/A

trading and distributing company in Cambodia the company distributes many kinds of construction materials and many kinds of consumer products moreover, = 0.00 % of total employee

កម្ពុជា, ភ្នំពេញ

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

N/A

017 593 222.

hr@chipmonggroup.com

N/A

N/A

N/A

N/A

Chip Mong Concrete(CMC)

 

As one of the major concrete suppliers in Cambodia, with a strong presence in the market, 

we operate five batching plants. ISO-accredited, manned by our best trained employees 

and monitored by the industry’s most qualified quality assurance personnel, 

these batching plants produce thousands of cubic meters of top quality concrete on a daily basis.

 Each state-of-the-art batching plant delivers superior quality concrete to every corner of the country.