ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

LOLC (Cambodia) Plc. (“LOLC”)

សហការរួមគ្នា

ធនាគារកណ្តាល

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
200 0 0 0

N/A

Bank and Finance = 0.00 % of total employee

កម្ពុជា, ភ្នំពេញ

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

081 800 004

081 800 004

info@lolc.com.kh

023 220 641

023 220 642

www.lolc.com.kh

N/A

LOLC (Cambodia) Plc. (“LOLC”) is a rapidly growing, regulated microfinance institution with a focus on serving entrepreneurs and families at the base of the socio-economic pyramid with the economic opportunities to transform the quality of their lives.

LOLC is currently the 5th largest MFI in Cambodia by number of borrowers and GLP. Due to its commitment to responsibly serving clients, focus on customer service, innovative products, and fair and transparent pricing, LOLC has become a trusted provider of financial services for Cambodians.