ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

C.B MARKET

សហការរួមគ្នា

ការជួសជុលកុំព្យូទ័រ​ និងគ្រឿងកំព្យូទ័រ

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
001 001
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
5 0 0 0

N/A

SALE& MARKET = 0.00 % of total employee

កម្ពុជា, បាត់ដំបង

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

HRM

077 92 28 80 \ 015 22 24 47

c.bmarket@yahoo.com

(855) 53 50 51 777

N/A

N/A

N/A

C.B MARKET ជាក្រុមហ៊ុនស្របច្បាប់មួយបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវដែលមានសកម្មភាពអាជីវកម្មទទួលបញ្ចាំ ទិញលក់ទ្រព្យបញ្ចាំុំ ទទួលប្រាតិភាគដោយអនុប្បទាន និងបង់រំលស់ចលនទ្រព្យ ឬអចលនទ្រព្យ។