ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

Microfinance Institution Amret

ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត

ធនាគារកណ្តាល

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0 0 0 0

N/A

Supply financial service = 0.00 % of total employee

កម្ពុជា, ភ្នំពេញ

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

N/A

jobs@amret.com.kh

023 880 942

023 881 342

www.amret.com.kh

N/A

Amret, established in 1991, is a leading microfinance instituion that contributes to the economic and social development od Cambodia by providing a wide range of a financial services for low income people as well as micro, small and medium enterprises-while at the same time achieving a high level of financial and social performance.