ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

EZECOM

សហការរួមគ្នា

សកម្មភាពទូរគមនាគមន៍ប្រើប្រព័ន្ធខ្សែ

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
50 0 0 0

N/A

0 = 0.00 % of total employee

កម្ពុជា, ភ្នំពេញ

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

077 97 36 39

077 97 36 39

careers@ezecom.com.kh

077 97 36 39

N/A

N/A

N/A

EZECOM, Cambodia’s Premium Internet Service Provider, was founded to serve the rapidly expanding business and home user market in Cambodia. Our company has incorporated its own fibre optic and WiMAX network with internet, VoIP, VPN, and customer built world class data center.