ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 42792) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

ក្រុមហ៊ុនCTEP

កម្មករកាត់ដេរ

1000 នាក់ ៖

- ភ្នំពេញ, កម្ពុជា(1000)

31-03-2021

05-04-2021

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មានថេរវេលាកំណត់ (3)

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:30:00 17:00:00
បញ្ចប់: 11:30:00 17:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

6

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

370,00$

420,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

មិនទាមទារកម្រិតអប់រំឬ បណ្តុះបណ្តាល

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

ត្រូវមានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើងទៅ មានសំបុត្រកំណើត មានសៀវភៅគ្រូសារ មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខ្មែរ

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

ដេរសម្លៀកបំពាក់

របៀបដាក់ពាក្យ

អាចទំនាក់ទំនងបានរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការឬតាមលេខទូរស័ព្ទ0969202034/0974320823