ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 42782) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

WING (Cambodia) Specialised Bank, Ltd.

Sales Supervisor

4 នាក់ ៖

- កំពង់ចាម, កម្ពុជា(4)

23-01-2021

25-01-2021

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:00:00 05:00:00
បញ្ចប់: 11:00:00 05:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

5

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

150,00$

200,00$

ក្នុងមួយខែ

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: wage_id

Filename: views/view_job.php

Line Number: 157

Backtrace:

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/views/view_job.php
Line: 157
Function: _error_handler

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 357
Function: include

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 300
Function: _ci_load

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/controllers/Nea.php
Line: 1382
Function: view

File: /home/neagov/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: wage_eng

Filename: views/view_job.php

Line Number: 159

Backtrace:

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/views/view_job.php
Line: 159
Function: _error_handler

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 357
Function: include

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 300
Function: _ci_load

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/controllers/Nea.php
Line: 1382
Function: view

File: /home/neagov/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: minimum

Filename: views/view_job.php

Line Number: 160

Backtrace:

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/views/view_job.php
Line: 160
Function: _error_handler

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 357
Function: include

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 300
Function: _ci_load

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/controllers/Nea.php
Line: 1382
Function: view

File: /home/neagov/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

0,00$

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: maximum

Filename: views/view_job.php

Line Number: 161

Backtrace:

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/views/view_job.php
Line: 161
Function: _error_handler

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 357
Function: include

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 300
Function: _ci_load

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/controllers/Nea.php
Line: 1382
Function: view

File: /home/neagov/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

0,00$

ក្នុងមួយខែ

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: wage_id

Filename: views/view_job.php

Line Number: 157

Backtrace:

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/views/view_job.php
Line: 157
Function: _error_handler

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 357
Function: include

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 300
Function: _ci_load

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/controllers/Nea.php
Line: 1382
Function: view

File: /home/neagov/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: wage_eng

Filename: views/view_job.php

Line Number: 159

Backtrace:

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/views/view_job.php
Line: 159
Function: _error_handler

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 357
Function: include

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 300
Function: _ci_load

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/controllers/Nea.php
Line: 1382
Function: view

File: /home/neagov/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: minimum

Filename: views/view_job.php

Line Number: 160

Backtrace:

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/views/view_job.php
Line: 160
Function: _error_handler

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 357
Function: include

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 300
Function: _ci_load

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/controllers/Nea.php
Line: 1382
Function: view

File: /home/neagov/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

0,00$

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: maximum

Filename: views/view_job.php

Line Number: 161

Backtrace:

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/views/view_job.php
Line: 161
Function: _error_handler

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 357
Function: include

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 300
Function: _ci_load

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/controllers/Nea.php
Line: 1382
Function: view

File: /home/neagov/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

0,00$

ក្នុងមួយខែ

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: wage_id

Filename: views/view_job.php

Line Number: 168

Backtrace:

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/views/view_job.php
Line: 168
Function: _error_handler

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 357
Function: include

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 300
Function: _ci_load

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/controllers/Nea.php
Line: 1382
Function: view

File: /home/neagov/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: wage_id

Filename: views/view_job.php

Line Number: 168

Backtrace:

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/views/view_job.php
Line: 168
Function: _error_handler

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 357
Function: include

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 300
Function: _ci_load

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/controllers/Nea.php
Line: 1382
Function: view

File: /home/neagov/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: wage_id

Filename: views/view_job.php

Line Number: 178

Backtrace:

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/views/view_job.php
Line: 178
Function: _error_handler

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 357
Function: include

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 300
Function: _ci_load

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/controllers/Nea.php
Line: 1382
Function: view

File: /home/neagov/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: wage_id

Filename: views/view_job.php

Line Number: 178

Backtrace:

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/views/view_job.php
Line: 178
Function: _error_handler

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 357
Function: include

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 300
Function: _ci_load

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/controllers/Nea.php
Line: 1382
Function: view

File: /home/neagov/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

មាន

មាន (ដើម្បីសុវត្ថិភាពបុគ្គលិក)

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

មិនទាមទារកម្រិតអប់រំឬ បណ្តុះបណ្តាល

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

-

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: language_eng

Filename: views/view_job.php

Line Number: 235

Backtrace:

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/views/view_job.php
Line: 235
Function: _error_handler

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 357
Function: include

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 300
Function: _ci_load

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/controllers/Nea.php
Line: 1382
Function: view

File: /home/neagov/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

(

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: language_level_eng

Filename: views/view_job.php

Line Number: 235

Backtrace:

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/views/view_job.php
Line: 235
Function: _error_handler

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 357
Function: include

File: /home/neagov/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 300
Function: _ci_load

File: /home/neagov/public_html/application/modules/nea/controllers/Nea.php
Line: 1382
Function: view

File: /home/neagov/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

- គុណវុឌ្ឍិរបស់សាកលវិទ្យាល័យក្នុងវិន័យទាក់ទងនឹងធុរកិច្ច។ បទពិសោធន៍លក់ ២ ទៅ ៣ ឆ្នាំក្នុងអង្គការអន្តរជាតិ។ - មានជំនាញភាសាអង់គ្លេសល្អ (ភាសាចិនគឺបូក) ។ -បង្ហាញភាពជោគជ័យក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដល់គ្រប់ចំនុចនៃការទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជនរួមទាំងទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងតាមបណ្តាញ។ - បទពិសោធន៍ក្នុងការលក់ជូនអតិថិជនដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងឧស្សាហកម្មផ្សេងៗគ្នា។ - ស្គាល់ច្បាស់និងមានទំនុកចិត្តក្នុងការពិភាក្សាអំពីដំណោះស្រាយផលិតផលជំរុញបច្ចេកវិទ្យា។ - សមត្ថភាពដែលបានបង្ហាញដើម្បីគ្រប់គ្រងពេលវេលាកំណត់និងបញ្ហាស្មុគស្មាញជាច្រើនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ - បទពិសោធន៍ក្នុងការគ្រប់គ្រងជោគជ័យនៃការរំពឹងទុករបស់ភាគីជាច្រើនទាំងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅ។ - ការចរចានិងការកសាងទំនាក់ទំនងផ្ទៃក្នុង។

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

- អ្នកត្រួតត្រា ១០០% នៃការទូទាត់ប្រាក់ចំណាយលក់រាយ។ -បង្កើតទំនាក់ទំនងអាជីវកម្មរឹងមាំជាមួយបណ្តាញទូទាត់ប្រាក់រាយគ្រប់ប្រភេទនិងកំណត់យុទ្ធសាស្ត្រផលិតផលនិងផែនទីបង្ហាញផ្លូវសម្រាប់ដែនរបស់នាង។ - រៀបចំផែនការនិងគោលដៅលក់ដោយផ្ទាល់សំរាប់អ្នកលក់ទំនិញ។ - ធ្វើការជាមួយក្រុមផ្សេងទៀតដើម្បីបង្កើតទំនាក់ទំនងការងារល្អបំផុតនៅទូទាំងប្រទេស។ - រក្សាបាននូវប្រាក់ចំណេញក្រុមនិងគ្រូបង្វឹក។ ជំរុញឥរិយាបថនៃការលក់តាមរយៈការបណ្តុះបណ្តាលនិងបណ្តុះបណ្តាល។ - ដោះស្រាយការកើនឡើងនៃការលក់នៅពេលពួកគេមើលឃើញ។ - រក្សាឥរិយាបទក្រមសីលធម៌ខ្ពស់គ្រប់ផ្នែកនៃមុខជំនួញប្រចាំថ្ងៃរួមទាំងទំនាក់ទំនងជាមួយអាជីវករអ្នកលក់អ្នកអភិវឌ្ឍន៍អ្នករួមការងារ។ -គ្រប់គ្រងនិងរៀបចំផលិតភាពខ្ពស់តាមរយៈការប្រើប្រាស់ធនធានដែលមានទាំងអស់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពរួមមានអ៊ីម៉ែលទូរស័ព្ទនិងប្រព័ន្ធទិន្នន័យ។ - គ្រប់គ្រងយ៉ាងសកម្មនូវសុខភាពនៃបំពង់លក់និងធ្វើការជាមួយបណ្តាញទំនាក់ទំនងបឋមដើម្បីជំរុញកំណើនឆានែល។ - រចនាយុទ្ធនាការលក់ដើម្បីបង្កើនចំនួនភាគរយនៃការបិទ។ ការទទួលខុសត្រូវគ្រប់គ្រងពេញលេញសម្រាប់ការលក់និងលក់ចេញ MPTU នៅទូទាំងប្រទេស។ - បង្កើតកំណើនឆានែលប្រកបដោយនិរន្តរភាពសម្រាប់ MPTU និងការទូទាត់ប្រាក់រាយ។ -បញ្ជាក់ពីតំរូវការផលិតផលសំរាប់មុខងារថ្មីៗរួមបញ្ចូលការវិភាគទីផ្សារការស្រាវជ្រាវនិងការសិក្សាដែលអាចប្រើប្រាស់បានដើម្បីកែលំអការពេញចិត្តរបស់អ្នកប្រើប្រាស់។ - គំនិតផ្តួចផ្តើមដ៏អស្ចារ្យក្នុងការបង្កើនការទូទាត់ការលក់រាយនិងបង្កើនបរិមាណទូទាត់តាមរយៈហាងទូទាត់។ - ធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយឈ្មួញដើម្បីផ្តល់ដំណោះស្រាយ។ គ្រប់គ្រងហានិភ័យជំរុញលទ្ធផលអាជីវកម្មនិងផ្តល់នូវលក្ខណៈទាក់ទាញដើម្បីជំរុញការចូលរួមនិងការចូលរួមរបស់អតិថិជនជាតិ។ - ធានាបាននូវគុណភាពនៃបណ្តាញសម្រាប់ការពេញចិត្តរបស់បុគ្គលិកនិងបុគ្គលិក។ - ដោះស្រាយពាក្យបណ្តឹងរបស់អាជីវករនិងបណ្តាហាងលក់រាយសំណួរនិងសំណើផ្សេងៗ។

របៀបដាក់ពាក្យ

* របៀបនៃការដាក់ពាក្យ: បេក្ខជន-បេក្ខនារី ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ និងមានគុណវុឌ្ឍិដូចខាងលើ សូមផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេប (CV & Cover letter) មានបិទរូបថតថ្មី ដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងច្បាប់ថតចម្លង លិខិតបញ្ជាក់ការងារ (បើមាន) សៀវភៅគ្រួសារ សំបុត្រកំណើត អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ077 988 071 / 078 989 725 / 078 989 114