ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 42770) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

LOLC (Cambodia) PLC

មន្រ្តីឥណទាន សម្ភារៈប្រើប្រាស់

5 នាក់ ៖

- បន្ទាយមានជ័យ, កម្ពុជា(5)

29-01-2021

08-02-2021

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:00:00 05:00:00
បញ្ចប់: 11:00:00 05:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

6

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Higher Secondary Diploma

Basic programmes and qualifications

បាក់ឌុប ឬកំពុងបន្តការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យ

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

www.lolc.com.kh>careers

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

www.lolc.com.kh>careers

របៀបដាក់ពាក្យ

Tel: 096 4211 999 / 087 400 277 Email: recruitment@lolc.com.kh