ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 42765) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

ភោជនីយដ្ឋាន សោភា

ផ្នែករត់តុ

3 នាក់ ៖

- កណ្ដាល, ស្ទឹងត្រែង, ស្ទឹងត្រែង, ស្ទឹងត្រែង, កម្ពុជា(3)

30-01-2021

01-02-2021

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាផ្ទាល់មាត់

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 00:00:07 00:00:05
បញ្ចប់: 00:00:11 00:00:05
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

5

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

មិនទាមទារកម្រិតអប់រំឬ បណ្តុះបណ្តាល

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

មានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅ មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន ស្មោះត្រងនឹងការងារ ភេទស្រី

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

រត់តុ

របៀបដាក់ពាក្យ

ទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទៈ0888483868