ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 42693) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

Phillip Bank Plc

Customer Relation Executive

3 នាក់ ៖

- លេខ៤, កំពង់លាវ, ព្រៃវែង, ព្រៃវែង, កម្ពុជា(3)

22-01-2021

30-01-2021

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 00:00:00 00:00:00
បញ្ចប់: 00:00:00 00:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

0

0

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Notyet finish University

Finance, banking and insurance

1 ឆ្នាំ Financial service activities, except insurance and pension funding

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

• Bachelor Degree in Banking, Finance or related field • At least one-year experience in sales (experience in Microfinance or banking sector is preferable). • Be proactive. • Proficiency in Microsoft word, Excel. English can be acceptable for fairly speaking and writing.

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

Duties • Make a cold call to target saving clients and have a face to face meeting • Increase volume of deposit to achieve target • Prepare forms and help customer to fill the customer registration form and opening account forms • Prepare sales strategy to growth deposit in the branch and propose to branch manager Help branch manager to build staff capacity related to the sales of non-loan products • Buildup, maintain strong relationship with customers • Offer the best customer service to the clients • Resolve all clients' complaint which occur during the sales activities . Other tasks assigned by supervisor Requirements

របៀបដាក់ពាក្យ

Prey Veng Job Center Addrss: 01 Village, Sangkat Kampong Leav, Prey Veng Tonw, Prey Veng Province Email: jc_preyveng@yahoo.com/jc_preyveng@nea.gov.kh Tel: 081 786 655/043 210 277