ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 42427) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

យួលី អុិនធ្វើណេសិន (ខេមបូឌា) ហ្គាមេន

ផ្នែកដេរ

300 នាក់ ៖

- បាទី, បាវិត, ស្វាយរៀង, កម្ពុជា(300)

28-02-2021

06-03-2021

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:30:00 05:30:00
បញ្ចប់: 11:00:00 05:30:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

5

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

180,00$

200,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

មិនទាមទារកម្រិតអប់រំឬ បណ្តុះបណ្តាល

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

របៀបដាក់ពាក្យ

សូមទាក់ទងទៅក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ ០៨៨ ៧៩៩ ៩១៤២