ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 39493) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត

Officer, IT Support

2 នាក់ ៖

- លេខ២, កំពង់លាវ, ព្រៃវែង, ព្រៃវែង, កម្ពុជា(2)

04-06-2020

17-06-2020

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មានថេរវេលាកំណត់ (12)

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:00:00 05:00:00
បញ្ចប់: 11:00:00 05:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

5

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Bachelor Degree

Computer use

1 ឆ្នាំ Financial service activities, except insurance and pension funding

- English (good)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

Degree in Computer science, Information Technology or related fields; • Minimum 01 year of work experience in supporting Windows Desktop Platform; • Knowledge of Microsoft Applications such as MS Office, IE and antivirus S/W; • Knowledge of Hardware, software installation, repairing troubleshooting or resolving software and operating system issues; • Good verbal and written communication in both Khmer and English. Senior Officer, Security Governance and Compliance Apply Now » Computer- General, Computer- Networking Location: Phnom Penh Capital E Schedule: Full-time $ Salary: N/A Report to: Senior Manager, Information Security Location: Head Office CA

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

Translate business requirements to technical documents in accordance with agreed templates; • Encode project requirements by converting workflow information into technical word, developing new customizations and interfacing CBS in conformance with development standards; • Take ownership to ensure high quality and timely delivery of multiple developments in accordance with related development plans; • Recommend improvements to existing T24 technical and business processes in order to meet requirements; • Maintain historical reports by documenting development and revisions; • Contribute in the preparation of user manuals, guides and other material to ensure supportability and reuse; • Analyze, prioritize and fix open issues to ensure timely resolution of issues affecting business applications; • Perform other tasksuties, and projects relevant as required or assigned.

របៀបដាក់ពាក្យ

Tel:081786655