ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 39492) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

ISI STEEL CO.LTD

Sales Showroom Representative

1 នាក់ ៖

- កំពង់ចាម, កម្ពុជា(1)

17-06-2020

19-06-2020

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 00:00:07 00:00:05
បញ្ចប់: 11:00:00 00:00:05
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

5

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

150,00$

200,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

មាន (ដើម្បីសុវត្ថិភាពបុគ្គលិក)

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

មិនទាមទារកម្រិតអប់រំឬ បណ្តុះបណ្តាល

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

- Khmer (good)

- English (Average)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

•បរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មទីផ្សារឬសមមូល •នៅក្រោមឬក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សាដោយមានប្រតិចារិកគួរឱ្យកត់សម្គាល់ពីសាកលវិទ្យាល័យរបស់នាង •អាចប្រើការិយាល័យ MS: MS word & EXCEL •អាចប្រើភាសាអង់គ្លេសឬប្រសិនបើអាចប្រើភាសាផ្សេងទៀតដូចជាៈថៃនិងចិនគឺជាការបូក •ជំនាញក្នុងការលក់ជំនាញការបង្ហាញជំនាញនិងទំនាក់ទំនង។

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

•អាចបង្ហាញផលិតផលក្រុមហ៊ុនដល់អតិថិជន បង្ហាញការងារឱ្យទាន់ពេលវេលានិងតាមកាលវិភាគរបស់អ្នកគ្រប់គ្រង រៀបចំរបាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃរបាយការណ៍ប្រចាំសប្តាហ៍និងរបាយការណ៍ប្រចាំខែហើយបញ្ជូនទៅអ្នកគ្រប់គ្រង សំរបសំរួលសកម្មភាពលក់ដោយផ្អែកលើកាលវិភាគព្រមព្រៀង •ធ្វើការលក់ដោយផ្ទាល់ឬទីផ្សារផ្ទាល់ដោយផ្អែកលើកាលវិភាគដែលបានព្រមព្រៀងគ្នា អនុវត្តការងារផ្សេងទៀតដែលស្នើសុំដោយអ្នកគ្រប់គ្រង។ រក្សានិងអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជនដែលមានស្រាប់។

របៀបដាក់ពាក្យ

បើបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមយកប្រវត្តិរូបសង្ខេបមកដាក់រៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការឬតាមលេខទូរស័ព្ទ010484535/092484535ឬតាមអ៊ីម៉ែលrecruitment@isisteel.com.kh