ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 36922) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

Quint major Industrial co,LTD

កម្មការនី

1000 នាក់ ៖

- ត្រពាំងឈើនាង, ពើក, អង្គស្នួល, កណ្តាល, កម្ពុជា(1000)

12-02-2020

02-03-2020

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:00:00 05:00:00
បញ្ចប់: 11:00:00 05:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

5

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

180,00$

280,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

មិនទាមទារកម្រិតអប់រំឬ បណ្តុះបណ្តាល

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

- Khmer (Average)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

មានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើងដល់៣៥ឆ្នាំ

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

របៀបដាក់ពាក្យ

ភ្ជាប់មកនៅជាមួយ រូបថត 3*4 (៦សន្លឹក) បើមានគ្រួសារត្រូវភ្ជាប់មកនៅជាមូយ​លិខិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ បើមានកាតបសស និងសៀវភៅការងារសួមភ្ជាប់មកជាមួយ