ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 36660) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

ក្រុមហ៊ុនកាត់ដេរ ប្រេស្ទិច ​ហ្គាម៉ិន ឯ.ក

ផ្នែកកាត់ដេរ

50 នាក់ ៖

- ត្បែង, កណ្ដាលស្ទឹង, កណ្តាល, កម្ពុជា(50)

26-02-2020

06-03-2020

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:00:00 05:00:00
បញ្ចប់: 11:00:00 05:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

1

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

190,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

មាន (បសស)

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

មិនទាមទារកម្រិតអប់រំឬ បណ្តុះបណ្តាល

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

- Khmer (Average)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

មិនមាន

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

មិនមាន

របៀបដាក់ពាក្យ

ទំនាក់ទំនងៈ 01035 66 55 / 077 232 378 ឬផ្ញើ CV មកកាន់ Email: info@nea.gov.kh www.nea.gov.kh #neakhmer