ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 34904) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

LOLC (Cambodia) Plc

មន្រ្តីឥណទាន

300 នាក់ ៖

- បឹងស្នាយ, សំបួរមាស, កំពង់ចាម, កំពង់ចាម, កម្ពុជា(300)

25-10-2019

01-11-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:30:00 17:30:00
បញ្ចប់: 11:30:00 17:30:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

5

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

200,00$

250,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Higher Secondary Diploma

Education science

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

- English (good)

- Khmer (Very good)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

- យ៉ាងហោចណាស់មានសញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ ឬកំពុងសិក្សាបរិញ្ញាបត្រគ្រប់ផ្នែក

- មានចំណេះដឹងទាក់ទងទៅនឹងសេវាហិរញ្ញវត្ដុ

- មានបទពិសោធន៍ក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រាក់កម្ចី

- មានបទពិសោធន៍ផ្នែកលក់ ផ្សព្វផ្សាយ ទីផ្សារ

- ផ្ដល់អាទិភាពដល់បេក្ខជន បេក្ខនារីដែលមានទីលំនៅក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការជ្រើសរើសរបស់អិលអូអិលស៊ី

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

- ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលរបស់អិលអូអិលស៊ីទៅកាន់អិតិថិជន និងបើកតុំបន់ប្រតិបត្តិការភូមិថ្មី

- គ្រប់គ្រងថែរក្សាអតិថិជនដែលមានស្រាប់ និងអតិថិជនថ្មី

- គ្រប់គ្រងផលបត្រក្រុមហ៊ុនអោយមានគុណភាពល្អ

- ពិនិត្យជាប្រចាំពីការប្រើប្រាស់កម្ចី ការសងត្រឡប់ និងថ្វើរបាយការណ៍ប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ

របៀបដាក់ពាក្យ

សរសេរបំពេញពាក្យ រួចភ្ជាប់មកជាមួយនូវឯកសារពាក់ព័ន្ធ ហើយយកទៅដាក់នៅការិយាល័យជិតអ្នកបំផុត