ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 34899) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

ធនាគា ហ្វីលីព

Database Administrator

1 នាក់ ៖

- បាត់ដំបង, បាត់ដំបង, កម្ពុជា(1)

07-11-2019

02-12-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 00:00:00 00:00:00
បញ្ចប់: 00:00:00 00:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

0

0

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

គ្មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Notyet finish University

Management and administration

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

- English (Very good)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

  • bachelor degree in the field of banking and finance, accounting, economic, law or othr equivalent.
  • At least 1 year experience in Microfinance/bank.
  • Have strong numeric and administrative skill
  • Negotiation and internal relationship building
  • Sound written and verbal English communication skils
  • Advanced computer skills (Ms. Word, Excel, and Power Point)
  • Ability on problem solving and good communication skills.
  • Good behavior committted and disciplined

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

របៀបដាក់ពាក្យ

Interested candidate should submit your CV and cover letter to the nearest KREDIT Microfinance institution  Plc. Head Office at #71 ,St.163 sangkatToul Svay Prey I