ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 34892) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

AMK Microfinance

SME Loan Executive

2 នាក់ ៖

- កំពង់ធំ, កម្ពុជា(2)

18-10-2019

01-11-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:30:00 05:00:00
បញ្ចប់: 11:00:00 05:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

5

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Bachelor Degree

Finance, banking and insurance

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

- Khmer (good)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

 • At least  in 4  at university  Economics, Banking &Finance,  related fields
 • At least two  experiences  credit officer  at MFI  bank.
 • Objectivity, sound judgment  problem-solving skills
 • Planning  organizing  and ability  work under pressure
 • Adequate knowledge  credit  loan policies  methodologies
 • Willing  drive  work  the field
 • Good computer skills
 • Working knowledge  English

 

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

 • Promote SME products  target clients (focus  Entrepreneurs, Retailer, seller …)
 • Assessment  disbursement Loan
 • Follow up  maintenance loan quality
 • Prepare loan projection plan  monthly disburse plan  approval by Sale Manager
 • Maintenance loan quality
 • Follow up  solve problem then report  Sale Manager
 • Liaison  the local authority  initiating promotion  loan problem settlement
 • Performs other duties  required by Sale Manager.

របៀបដាក់ពាក្យ

 • Building 285, Yothapol Khemarak Phoumin Blvd. (271), Sangkat Tumnobtuek, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh

   

Contact Name

  AMK Microfinance Institution Plc

 

 

Phone

 023 993 062 (Office)

 023 993 062 (Office)

 023 224 763 (Office)

 023 224 763 (Office)

 

Email

 job@amkcambodia.com

 

Website

 www.amkcambodia.com