ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 34892) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

AMK Microfinance

SME Loan Executive

3 នាក់ ៖

- កំពង់ធំ, កម្ពុជា(3)

27-02-2020

05-03-2020

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:30:00 05:00:00
បញ្ចប់: 11:00:00 05:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

5

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Bachelor Degree

Finance, banking and insurance

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

- Khmer (good)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

Requirements • At least study in 4 year at university in Economics, Banking &Finance, or related fields • At least two years experiences in credit officer position at MFI or bank. • Objectivity, sound judgment and problem-solving skills • Planning and organizing skills and ability to work under pressure • Adequate knowledge on credit and loan policies and methodologies • Willing to drive and work at the field • Good computer skills • Working knowledge of English • High motivation and ability to work without supervision • Good interpersonal and team work skills

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

Duties • Promote SME products to target clients (focus on Entrepreneurs, Retailer, seller …) • Assessment and disbursement Loan • Follow up and maintenance loan quality • Prepare loan projection plan and monthly disburse plan with approval by Sale Manager • Maintenance loan quality • Follow up and solve problem then report to Sale Manager • Liaison with the local authority in initiating promotion and loan problem settlement • Performs other duties as required by Sale Manager.

របៀបដាក់ពាក្យ

Contact Name • AMK Microfinance Institution Plc Phone • 023 993 062 (Office) • 023 224 763 (Office) Email • job@amkcambodia.com Website • https://www.amkcambodia.com/inde