ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 34891) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

LOLC PLC

មន្រ្តីឥណទានហាត់ការ

10 នាក់ ៖

- កំពង់ធំ, កម្ពុជា(10)

31-12-2019

07-01-2020

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:30:00 05:00:00
បញ្ចប់: 11:00:00 05:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

5

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Grade 12

Finance, banking and insurance

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

មិនទាមទារ
តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

Duties ជួយ​ផ្សព្វផ្សាយ​សេវាកម្មរបស់​ អិលអូអិលស៊ី​ ​និង​បើកតំបន់​ប្រតិបត្តិការភូមិថ្មី។​ ជួយ​គ្រប់គ្រង​ ថែរក្សា​អតិថិជន​ដែលមាន​ស្រាប់ឱ្យមានប្​រសិទ្ធភាព​និង​ជំរុញឱ្យមាន​អតិថិជន​ថ្មីកើនឡើង។​ ​ជួយប្រធាន​ក្រុមរបស់​អិលអូអិលស៊ី​ក្នុងការបំពេញ​ពាក្យ​សុំខ្ចីប្រាក់ ​និង​ពិនិត្យជា​ប្រចាំពីការ​ប្រើប្រាស់កម្ចី​ ការសង​ត្រឡប់ ​និង​ធ្វើរបាយការណ៍​ប្រតិបត្តិការ​ប្រចាំថ្ងៃ/ខែ/ឆ្នាំ។ Requirements យ៉ាងហោច​ណាស់​មាន​សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ (​បាក់ឌុប)។​ ចេះជំនាញ​ផ្នែកលក់​ ផ្សព្វផ្សាយ ​និង​ស្រាវជ្រាវ ​ទីផ្សារ​កាន់តែប្រសើរ។​ មានភាព​ស្មោះត្រង់ និ​ងឧស្សាហ៍ព្យាយាម​ក្នុងការងារ។​ ផ្តល់​អាទិ​ភាព​ដល់​បេក្ខ​ជន​ដែល​មាន​ទី​លំ​នៅ​ក្នុង​តំបន់​ប្រតិ​បត្តិ​ការ​ជ្រើស​រើស​បុគ្គ​លិក​ខាង​លើ​របស់​ អិល​អូ​អិល​ស៊ី​។

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

Duties ជួយ​ផ្សព្វផ្សាយ​សេវាកម្មរបស់​ អិលអូអិលស៊ី​ ​និង​បើកតំបន់​ប្រតិបត្តិការភូមិថ្មី។​ ជួយ​គ្រប់គ្រង​ ថែរក្សា​អតិថិជន​ដែលមាន​ស្រាប់ឱ្យមានប្​រសិទ្ធភាព​និង​ជំរុញឱ្យមាន​អតិថិជន​ថ្មីកើនឡើង។​ ​ជួយប្រធាន​ក្រុមរបស់​អិលអូអិលស៊ី​ក្នុងការបំពេញ​ពាក្យ​សុំខ្ចីប្រាក់ ​និង​ពិនិត្យជា​ប្រចាំពីការ​ប្រើប្រាស់កម្ចី​ ការសង​ត្រឡប់ ​និង​ធ្វើរបាយការណ៍​ប្រតិបត្តិការ​ប្រចាំថ្ងៃ/ខែ/ឆ្នាំ។ Requirements យ៉ាងហោច​ណាស់​មាន​សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ (​បាក់ឌុប)។​ ចេះជំនាញ​ផ្នែកលក់​ ផ្សព្វផ្សាយ ​និង​ស្រាវជ្រាវ ​ទីផ្សារ​កាន់តែប្រសើរ។​ មានភាព​ស្មោះត្រង់ និ​ងឧស្សាហ៍ព្យាយាម​ក្នុងការងារ។​ ផ្តល់​អាទិ​ភាព​ដល់​បេក្ខ​ជន​ដែល​មាន​ទី​លំ​នៅ​ក្នុង​តំបន់​ប្រតិ​បត្តិ​ការ​ជ្រើស​រើស​បុគ្គ​លិក​ខាង​លើ​របស់​ អិល​អូ​អិល​ស៊ី​។

របៀបដាក់ពាក្យ

Contact Name LOLC (Cambodia) Plc. Phone 081 800 169 (Mobile) 081 900 326 (Mobile) 081 800 663 (Mobile) Email recruitment@lolc.com.kh Website ​www.lolc.com.kh