ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 34889) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ឌែលតា ភីអិលស៊ី

មន្រ្តីឥណទាន

4 នាក់ ៖

- ទឹកវិល, កំពង់ប្រាសាទ, ពាមជរ, ព្រៃវែង, កម្ពុជា(4)

31-10-2019

31-10-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ក្រៅម៉ោង(តិចជាង៤៨ម៉ោង/ សប្តាហ៍)

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 00:00:00 00:00:00
បញ្ចប់: 00:00:00 00:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

0

0

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

គ្មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

មិនទាមទារកម្រិតអប់រំឬ បណ្តុះបណ្តាល

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

- English (Fair)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

  • មានកម្រិតសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្ររង ឬ បរិញ្ញាបត្រជំនាញ ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ គណនេយ្យ​ សេដ្ឋកិច្ច ឬជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធ ។
  • មានបទពិសោធន៍ក្នុងការផ្តល់កម្ចី ទីផ្សារ ឬការងារពាក់ព័ន្ធ ​( បេក្ខជនឆ្នាំទី៤ ឬទើបបញ្ចប់​ការសិក្សាត្រូវបានលើកទឹកចិត្ត ) ។
  • មានគំនិតច្នៃប្រឌិត ចេះដោះស្រាយបញ្ហា មានឆន្ទៈខ្ពស់ក្នុងការបំពេញការងារ ។

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

  • ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពីផលិតផលរបស់ស្ថាប័ន កំណត់នូវអតិថិជន​សក្តានុពលនៅក្នុងតំបន់ គោលដៅ។
  • កំណត់នូវយុទ្ធសាស្រ្តលក់ និងថែរក្សាអតិថិជន និង​ស្រាវជ្រាវទីផ្សារ គូរប្រកួតប្រជែង ។
  • សិក្សាព័ត៌មាន វាយតម្លៃកម្ចី និងតាមដាននូវការប្រើប្រាស់កម្ចីរបស់អតិថិជន ។
  • ធ្វើការទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ក្នុងការផ្តល់កម្ចី ដល់អតិថិជន​ ។
  • ដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងករណី​ មានកម្ចីមិនល្អ ។
  • ធ្វើរបាយកាណ៍ជូនប្រធាន ប្រចាំសប្តាហ៍ ប្រចាំ​ខែស្តីពីសមិទ្ទផល និងការប្រឈម ។

របៀបដាក់ពាក្យ

Address: St 582, Phnom Penh

Phon ;   096 249 7777

   
   
   
   
   
   
   

 

 

Phone: 096 249 7777