ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 34885) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

Kong Nuon Group

Sales Representative

15 នាក់ ៖

- ផ្សារដេប៉ូទី ១, ទួលគោក, ភ្នំពេញ, កម្ពុជា(15)

31-10-2019

04-11-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 08:00:00 05:30:00
បញ្ចប់: 12:00:00 05:30:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

6

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Notyet finish University

Marketing and advertising

1 ឆ្នាំ Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles

- English (Average)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

Cambodian nationality, age 18 years old up          
- Bachelor or diploma in Sales/Marketing or  certificated related field          
- Minimum 2 years’ working experience in sales or service industry         
- Able to provide quality service and support to customers at all times        
- Enjoy meeting people with warm and outgoing personality       
- Male is preferred for outdoor sales, and females is preferred for showroom sales         
- Be able to communicate in English and Be able to use Computer MS office          
- Willing to work, flexible and honest

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

Responsibility for directs sales.        
- Travel from site to site to keep appointment with prospective customers.·     
- Focuses sales efforts by studying existing and potential volume.        
- Resolves customer complaints by investigating problems.         
- Follow up customers to comply with company credit’s policy (follow-up for collection of payment).         
- Prepare a variety of status reports, including activity, closings, follow-up, and adherence to goals.         
- Coordinate company staff to accomplish the work required to close sales.         
- To conduct other jobs as Assigned by Sales Manager.     
- Act on non-delivery when necessary.        
- Collaborates with Sales Manager to develop sales strategies to improve market share in all products.       
- Forward all reports to Sales Manager.        
- Discuss actions with sales manager and sales team daily, weekly and monthly summaries.         
- Generate daily sales, Yearly report       
- Report sales activities to Management       
- Update market information / Sales  promotion

របៀបដាក់ពាក្យ

Address: #220, St 182, Sangkat Phsar Depo I, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia
Tel: 023 880 281/ 092 335 015
Email: kng.hr@kongnuongroup.com