ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 34330) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

ក្រុមហ៊ុនហាយដ្រូផៅវ័រឡូវើរសេសាន២

បុគ្គលិកថែទាំនិងប្រតិបត្តិការម៉ាស៊ីនទូប៊ីន

នាក់ ៖

-

30-09-2019

07-10-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:30:00 17:30:00
បញ្ចប់: 11:30:00 17:30:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

5

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Bachelor Technical/Vocational Training

Education science

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

- English (good)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

  • មានអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ៣៥ ឆ្នាំ
  • មានចំណេះវិជ្ជា អំពីបច្ចេកវិទ្យាថាមពលអគ្គិសនី
  • ចេះភាសាចិន ឫភាសាអង់គ្លេស
  • សញ្ញាបត្រថតចំលង ឫលិខិតបញ្ញក់ការសិក្សា មានការទទួស្គាល់ជាផ្លូវការ
  • ថតចម្លងអតសញ្ញាប័ណ្ណសញ្ញាតិខ្មែរ ឫសៀវភៅស្នាក់នៅ

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

របៀបដាក់ពាក្យ

សិស្ស និស្សិតដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ៖ ០៩៧ ៨៣៧ ១៨ ៣០/ ០៩៧ ៧៥៤ ១៣ ៦៩