ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 33515) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មហានគរ ម.ក

មន្រ្តីឥណទាន

20 នាក់ ៖

- កំពង់បាយខាងជើង, កំពង់បាយ, កំពត, កំពត, កម្ពុជា(20)

31-08-2019

02-09-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មានថេរវេលាកំណត់ (0)

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:30:00 00:00:00
បញ្ចប់: 04:30:00 00:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

0

0

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

គ្មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Notyet finish University

Finance, banking and insurance

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

មិនទាមទារ
តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

កម្រិតវប្ប្បធម៍ជាប់បាក់ឌុប(ថ្នាក់ទី១២)ឬមន្តថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រឡើងទៅ។

មិនទាមទារបពិសោធន៍។

មានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើងទៅ។

ជានិតិជនដែលមានសញ្ជិត្តខែរ។

អាចប្រើប្រាស់ភាសាអគ្លេសនិងកុំព្យូទ័រ Ms.office

មានលក្ខណៈសម្បត្តិសមរម្យ ការប្រស្រ័យទំនាក់ទំនងបានល្អ និងមានឥរិយាបថចេះបម្រើអតិថិជន

មានភាពស្មោះត្រង់មុឺងមាត និងមានឆន្ទៈខ្បស់ក្នុងការងារ។

អាចធ្វើការងារតាមបណ្តាលខេត្តបាន។

 

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

សិក្សានិងអនុវត្តបានល្អ ត្រឺមត្រូវ ច្បាស់លាស់ និងអភិវឌ្ឍឲ្យទានសម័យជនិច្ចនូវគោការណ៍ នីតីវិធីនិងសេចក្តី នែនាំនានា ដែលពាក់ពាន្ធនិងតួនាទីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។

អនុវត្តកិច្ចការឥណទានក្នុងតំបន់ដែៀខ្នួនទទួលខុសត្រូវដោធនាអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ច្បាស់លាស់ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងរួមមាន៖

ការចុះផ្សព្វសផ្សាយ ការបញ្ចេញឥណទាណ ការប្រមូលឥណទាណ និដោះស្រាយបំណុល ។

ត្រួតពិនិត្យខ្នួនឯងរាល់សកម្មភាពការងារ ដើម្បើថ្វើការកែលំអរ និងបំពេញចំណុចខ្វះខាតឲ្យទានពេលវាលា ដើម្បើអនុវត្តន៍ការងារមានប្រសិទ្ធភាព

ទំនាក់ទំនងល្អជាមួយបុគ្គលិក មហានគរ អតិថិជន និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន​ដើម្បើក៏សាងនូវកេរ្តិ៌ឈ្មោះវប្បធម៍ល្អប្រពៃរបស់គ្រឹះស្ថាន

ការពាក់ពន្ធផ្សេងៗទៀតត្រូវបែងចែកដោយប្រធានសាមី

របៀបដាក់ពាក្យ

ពាក្យសុំបម្រើការងារចែកជូនដោយ ឥតគិតថ្លៃ នៅការរិយាល័យកណ្តាល គ្រប់សាខាទូទាំងខេត្តក្រុង និងតាមរយៈគេហទំព័របស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មហានគរ ម.ក ដោយភ្ជាប់មកៀជាមួយ នូវឯកសារថត ចម្លង ដុចជា សញ្ញបត្រ អត្តសញ្ញាណប័ណ សៀវភៅគ្រួសារ រសៀវភៅស្នាក់នៅ ប័ណបើកបរ និងលិខិតបំញ្ជាក់កំណើត។