ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 32728) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

RoboThink Cambodia (Global STEM Education Company)

Computer Teacher

110 នាក់ ៖

- ភ្នំពេញ,កម្ពុជា(50)
- បន្ទាយមានជ័យ,កម្ពុជា(20)
- បាត់ដំបង,កម្ពុជា(10)
- សៀមរាប,កម្ពុជា(20)
- កំពង់ចាម,កម្ពុជា(10)

20-08-2019

02-09-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មានថេរវេលាកំណត់ (12)

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ក្រៅម៉ោង(តិចជាង៤៨ម៉ោង/ សប្តាហ៍)

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:30:00 05:00:00
បញ្ចប់: 12:00:00 05:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

48

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Notyet finish University

Computer use

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

- English (Average)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

Hole a Bachelor's degree in Computer or English or currently study in Year 2, 3 or 4 in Computer or

    English.

•  Hold some specific courses in education related field.

•  Be friendly with students.

•  Be responsible, flexible, honest, punctual, and hard working.

 •  Be willing to learn new things.

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

 • Be responsible for ensuring that classroom and curriculum meet RoboThink standards.
 • Evaluates and maintains complete and accurate files regarding the students’ academic progress and physical, social and emotional growth, and communicates with parents on the individual students’ progress.
 • Identifies the needs of a group of students, as well as individual students, and provides for continuous assessment of their ability and differentiated instruction to meet individual needs.
 • Provides instruction, organization and management in the classroom, which creates a respectful and fun environment conductive to learning.
 • Supervises students in the classroom in a respectful and positive with a fun manner.
 • Responsible for appropriate use of space, equipment, and material storage.
 • Responsible for creating a healthy and safe environment within the classroom and the company.
 • Adheres to all RoboThink systems, protocols and policies that are developed.
 • Maintains professional competence through participation in the company provided in-service activities and / or self-selected professional growth activities related to job responsibilities.
 • Initiates, plans and participates in parent conferences and other RoboThink events.
 • Fulfills other reasonable duties as prescribed by the Chief Academic Officer.
 • Do presentation to clients, school partners in a very attractive way to satisfy and fulfill their needs.

របៀបដាក់ពាក្យ

 • Interested candidates, please send your CV & Cover Letter to:

Email: hr@robothink.com.kh/namtry@robothink.com.kh

Tel: (855) 69 777 056 / 12 622 001 (Telegram) / 69 633 334 / 96 811 1117 / 89 323 356

 

ឬទំនាក់ទំនងមជ្ឈមណ្ឌលការងារចល័តដើម្បីទទួលបានសេវាជួយស្វែងរកការងារដោយឥតគិតថ្លៃ!

ទូរស័ព្ទ: 016 78 66 55/ 077 232 378

អ៊ីមែលៈ jc_pp@nea.gov.kh

Facebook: neakhmer