ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 31711) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

CamEd Business School

Admission Intern

2 នាក់ ៖

- ភ្នំពេញ, កម្ពុជា(2)

14-06-2019

21-06-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:30:00 05:30:00
បញ្ចប់: 11:30:00 05:30:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

6

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Notyet finish University

Language acquisition

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

មិនទាមទារ
តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

-Basic English
-Basic computer skill
-At least Year-One student
-Work 5 days/ week and 8 hours/ day
* Com& Ben: 

-150 dollars per month
-on the job training
-Letter of Appreciation

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

-Call existing customers and new prospects
-Introduce School products and services
-Work in building
-other administrative work

របៀបដាក់ពាក្យ

1. សូមធើ្វការ ចុះឈោ្មះ ជាមួយ CAMHR ដើម្បីទទួលបានឱកាសការងារខ្ពស់ និងសម្រេចការងារក្នុងក្តីស្រមៃរបស់អ្នក

2. ប្រសិនជាអ្នកចង់ដាក់ពាក្យការងារដោយចុចប៊ូតុង “ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ”សូមធើ្វការបងើ្កតជីវប្រវត្តិរបស់អ្នកជាមុនសិន, ម្យ៉ាងវិញទៀតនិយោកជកក៏អាចសែ្វងរកជីវប្រវត្តិរបស់អ្នកបានដោយងាយស្រួល

សូម ចុចទីនេះ ដើម្បីសិក្សាពីរបៀបចុះឈោ្មះ និងបងើ្កតជីវប្រវត្តិសងេ្ខប!

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង