ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 31280) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

Golden Temple Hotel

Group F&B Manager

1 នាក់ ៖

- ស្ទឹងថ្មី, ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប, កម្ពុជា(1)

30-06-2019

30-06-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាផ្ទាល់មាត់

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 08:00:00 00:00:00
បញ្ចប់: 05:00:00 00:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

6

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

250,00$

300,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

មាន (មាន)

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Bachelor Degree

Economics

1 ឆ្នាំ Manufacture of food products

- English ()

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

- ត្រូវតែចេះកុំព្យូទរ័និងភាសារជាចំបង

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

 - ត្រូួវស្មោះត្រង់និងការងារ

របៀបដាក់ពាក្យ

- តាមលេខទូរសព្ទ; 010 753 336 សូមអរគុណ!