ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 31276) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

Golden Temple Hotel

ផ្នែក គ្រប់គ្រង

3 នាក់ ៖

- ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប, កម្ពុជា(3)

23-05-2019

29-05-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាផ្ទាល់មាត់

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:00:00 06:00:00
បញ្ចប់: 11:30:00 06:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

6

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

250,00$

500,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

មាន (មាន)

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Bachelor Degree

Economics

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

មិនទាមទារ
តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

- ត្រូវតែចេះគ្រប់គគ្រងនិងចេះនិយាយភាសារបានខ្លះ

- ត្រូវចេះកុំព្យូទរ័

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

- ត្រូវស្មោះត្រង់និងការងារហើយមានសីលធម័ល្អ

របៀបដាក់ពាក្យ

- តាមលេខទូរសព្ទ; 010 753 336 សូមអរគុណ!