ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 30441) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអ៊ិលស៊ី

ជំនួយការបម្រើអតិថិជន

2 នាក់ ៖

- ព្រៃវែង, កម្ពុជា(2)

30-04-2019

06-05-2019

មានថេរវេលាកំណត់ (0)

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ក្រៅម៉ោង(តិចជាង៤៨ម៉ោង/ សប្តាហ៍)

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 00:00:00 00:00:00
បញ្ចប់: 00:00:00 00:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

0

0

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

គ្មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Diploma

Personal skills and development

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

- English (Average)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

យ៉ាងតិចមធ្យមសិក្សាមឋមភូម

. ជានិតិជនសញ្ជាតិខ្មែរ

. មានចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសមូលដ្ឋាន

. មានលក្ខណៈក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទង និងមានឥរិយាបទបម្រើអតិថិជន

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

. ទទួលស្វាគមន៏អងតិថិជនចេញ ចូល និងចង្ហុលបង្ហាញផ្លូវឆ្ពោះទៅកាន់ទីកន្លែងបម្រើទៅតាមតម្រូវការ

. ជំនួយការក្នុការសម្រួលដល់ចំណតចេញចូលយានយន្តរបស់អតិជន

. ជួយរក្សាបម្រើតាមតម្រូការអតិថិជនក្នុងទីបរិវេនធនាគារ

. ធ្វើកិច្ចការទៅតាមតម្រូវការរបស់អ្នកគ្រប់គ្រង

របៀបដាក់ពាក្យ

Prey Veng Job Center

Addrss: 01 Village, Sangkat Kampong Leav, Prey Veng Tonw, Prey Veng Province 

Email: jc_preyveng@yahoo.com/​jc_preyveng@nea.gov.kh

Tel: 081 786 655/043 210 277