ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 29792) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

ឌី ខេ អេស អេច (ខេមប៊ូឌា)អិល ធី ឌី

បុគ្គលិកផ្នែកលក់

11 នាក់ ៖

- ភូមិ ទី ៧, កំពង់ចាម, កំពង់ចាម, កំពង់ចាម, កម្ពុជា(11)

31-03-2019

31-03-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មានថេរវេលាកំណត់ (3)

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:00:00 17:00:00
បញ្ចប់: 11:00:00 17:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

5

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

200,00$

300,00$

ក្នុងមួយខែ

គ្មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Grade 12

Education science

1 ឆ្នាំ Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles

- Khmer (good)

- English (good)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

- ចប់ថ្នាក់ទី១២

- មានឥរិយាបថល្អ

- ស្មោះត្រង់

- អត់ធ្មត់ក្នុងការងារ

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

- លក់ទៅតាមគោលដៅដែលក្រុមហ៊ុនបានកំណត់
 

របៀបដាក់ពាក្យ

អាចដាក់ពាក្យតាម

Email: jobs@dksh.com.kh

 031 333 0280

016 65 66 55