ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 29111) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

Angkor Boutique

Afternoon Receptionist

3 នាក់ ៖

- ជ្រាវ, សៀមរាប, សៀមរាប, កម្ពុជា(3)

20-03-2019

29-03-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មានថេរវេលាកំណត់ (0)

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 00:00:00 00:00:00
បញ្ចប់: 00:00:00 00:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

0

0

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

170,00$

190,00$

ក្នុងមួយខែ

គ្មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Grade 12

Personal skills and development

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

មិនទាមទារ
តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

- អាចចេះកុំព្យូទរ័បានខ្លះនិយាយភាសារបានខ្លះ

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

- អាធ្វើការងារជាក្រុមបាននិងមានភាពស្មោះត្រង់និងការងារ

របៀបដាក់ពាក្យ

 - តាមលេខទូរសព្ទ; 069 828 225  សូមអរគុណ!