ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 29105) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

STAR AUTO (CAMBODIA)CO.,LTD

Technician

2 នាក់ ៖

- ភ្នំពេញ, កម្ពុជា(2)

28-02-2019

08-03-2019

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 00:00:00 00:00:00
បញ្ចប់: 00:00:00 00:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

8

7

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

មាន (បសស)

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Bachelor Degree

History and archaeology

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

- English (Very good)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

 មនការយល់ែឹងខាងបធច្េកធទសច្ាស់លាស់ធលើត្បេ័នធរបស់យានយនត
 អាច្ធត្បើត្ាស់ត្បេ័នធកុំេយូទ័រ ដែលអាច្ធ្វើការវិភារនិងវិនិច្ឆ័យបញ្ហាយានយនត និងធច្េះធត្បើត្ាស់ ត្បេ័នធេ័ត៌មនកនុងធោងជាងធែើមបីសួរកាតាឡុកដ្នកធអឡិច្ត្តូនិកនិងត្េឹតតិបត្តបធច្េកធទសតាមអុិន្័រដ ត
 អាច្ជួសជុល ត្បេ័នធធអឡិច្ត្តូនិច្,ត្បេ័នធសុវតថិភាេ,ត្បេ័នធអាកាសធាតុ ឬត្បេ័នធតួរបស់យានយនត
 មនអទិភាេច្ំធ េះអនកមនសមតថភាេកនុងការនិយាយ/អាន/សធសរភាស្តអង់ធរេស
 ត្តូវមនបទដាឋនសីល្ម៌ខពស់និងត្កមសីល្ម៌ការងាររឹងមំ
 ត្តូវមនប័ ណធបើកបរដែលមនសុេលភាេ
 ត្តូវមនអាយុយា៉ាងតិច្១៨ឆ្នំ

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

 ធ្វើការវិនិច្ឆ័យជួសជុលនិងធ្ទៀងផ្ទទត់មុខងារត្តឹមត្តូវរបស់រថយនតម៉ាក Mercedes-Benzដែលមកទសសនាធោងជាងរបស់ត្កុមហ ុន Star Auto
 ជួយ ស្តតរនិងដថរការថយនតរបស់អតិថិជនរបស់ត្កុមហ ុន ធៅកនុងលំដាប់ការងារខពស់ និងជួសជុលបញ្ហាបធច្េកធទស។
 ជួយ អនកត្រប់ត្រងធោងជាងធៅធេលដែលត្តូវការ។
 ធ្វើជាឯកអរគរែឋទូតម៉ាកMercedes-Benzសត្មប់ត្កុមហ ុន ការបនតសិកាអំេី្លិត្លនិង ែំធ ើរការរថយនត

របៀបដាក់ពាក្យ

បេក្ខជន បេក្ខនារី ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចផើ្ងប្រវតិ្តរូបសងេ្ខបនិងរូបថតបច្ចុបន្បទៅកាន់ផែ្នកធនធានមនុស្សតាមរយៈអ៊ីម៉ែលៈ  hr@starauto-cambodia.com ឬផ្ញើមកកាន់ ក្រុមហ៊ុនសា្តរ អូតូ(ខេមបូឌា)លិមីតធីត មហាវីធីសមេ្តច ហ៊ុន សែន កែងមហាវិថី ឧកញ៉ ហ៊ុន នាង ភូមិទួរកា សងា្តត់ចាក់អង្រែក្រោម ខ.មានជ័យ រាជធានីភំ្នពេញ(១២៣៥៣)។
ផុតកំណត់ឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃទី ២៨ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៨ វេលាម៉ោង ៥:០០ល្ងាច
ទូរស័ព្ទ: ០២៣ ២៣១ ៤៨៨/ ០៩៦ ៩៩៩៩ ០៨១ Ext.307
ឬទំនាក់ទំនងមជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទទួលបានសេវាជួយស្វែងរកការងារដោយឥតគិតថ្លៃ!
ទូរស័ព្ទ: 016 78 66 55/ 077 232 378
អ៊ីមែលៈ jc_pp@nea.gov.kh
Facebook: neakhmer