ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 27340) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

Montra Nivesha Angkor's Boutique Residence

ផ្នែក ព៍ត៌មានវិទ្យា

2 នាក់ ៖

- សាលាកំរើក, សៀមរាប, សៀមរាប, កម្ពុជា(2)

21-12-2018

29-12-2018

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មានថេរវេលាកំណត់ (0)

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 00:00:00 00:00:00
បញ្ចប់: 00:00:00 00:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

0

0

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

250,00$

350,00$

ក្នុងមួយខែ

គ្មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Bachelor Degree

Personal skills and development

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

មិនទាមទារ
តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

- ត្រូវតែចេះកុំព្យូទរ័បានល្អ

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

- ត្រូវតែមានសីលធម៍ល្អ

- អាចធ្វើការងារជាក្រុមបាន

របៀបដាក់ពាក្យ

- តាមលេខទូរសព្ទ; 063 760 581 សូមអរគុណ!