ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 27026) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

DKSH (Cambodia) Ltd

ផ្នែកតាំងបង្ហាញផលិតផល

2 នាក់ ៖

- ផ្សារដើមថ្កូវ, ចំការមន, ភ្នំពេញ, កម្ពុជា(2)

30-11-2018

01-12-2018

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មានថេរវេលាកំណត់ (6)

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ក្រៅម៉ោង(តិចជាង៤៨ម៉ោង/ សប្តាហ៍)

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 00:00:00 00:00:00
បញ្ចប់: 00:00:00 00:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

0

0

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

200,00$

300,00$

ក្នុងមួយខែ

គ្មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

មិនទាមទារកម្រិតអប់រំឬ បណ្តុះបណ្តាល

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

មិនទាមទារ
តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

មានអាយុ18ឡើងទៅ

មានCVមកជាមួយ

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

មានការទទួខុសត្រូវ

ចេះធ្វើការជាគ្រុម

របៀបដាក់ពាក្យ

តាមរយ:លេខ 031 333 0280/031 333 9189/031 333 9180 /031 3337228 សូមអគុណ