ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 27020) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

Sokhalay Angkor Resort & Spa

ផ្នែក ស្ទីម

2 នាក់ ៖

- ទឹកវិល, សៀមរាប, សៀមរាប, កម្ពុជា(2)

12-12-2018

26-12-2018

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មានថេរវេលាកំណត់ (0)

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 00:00:00 00:00:00
បញ្ចប់: 00:00:00 00:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

0

0

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

110,00$

180,00$

ក្នុងមួយខែ

គ្មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

មិនទាមទារកម្រិតអប់រំឬ បណ្តុះបណ្តាល

មិនទាមទារបទពិសោធន៍

មិនទាមទារ
តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

- ត្រូវស្មោះត្រង់និងការងារ

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

- ត្រូវមានសីលធម៍ល្អ

របៀបដាក់ពាក្យ

- តាមលេខទូរសព្ទ ; 063 968 222 សូមអរគុណ!