ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 25087) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

Khmer Beverages Co., Ltd.

Sales Officers (Chinese Speakers)

2 នាក់ ៖

- ភ្នំពេញ, កម្ពុជា(2)

26-07-2018

30-07-2018

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 07:30:00 00:00:00
បញ្ចប់: 05:30:00 00:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

0

0

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Notyet finish University

Marketing and advertising

1 ឆ្នាំ Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles

- English (Very good)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

 •Diploma/ degree holder in Sales and Marketing or related field
•Fresh graduate or 1 years’ experience beer or soft drink industry
•Always maintain professional appearance and promote positive company image
•Honest and willing to work at flexible schedule and night market visits
•Intellectual and able to work under pressure
•Excellent interpersonal and communication skills, and good in problem solving skill
•Require to have Driving License
•Able to speak Chinese or other languages is an added advantage.

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

 •Perform daily sales call in allocated areas, conduct order taking and standard routine checks
•Responsible for products presentation, and ensure full stocks maintained in all outlets within the assigned territory
•Perform quality Indoor and Outdoor branding, merchandising display within assigned territory
•Conduct and execute sales activities and marketing initiatives to achieve sales objective
•Manage distributor and distribution channels; ensure distributor objectives and targets achieved
•Maintain strong and long-term business relationships with outlets and distributors, ensuring overall servicing of outlets/ customers are met
•Timely reporting on sales activities and sales performance by submitting accurate activity report on a regular basis.

 

របៀបដាក់ពាក្យ

របៀបដាក់ពាក្យ
បេក្ខជន បេក្ខនារី ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមបំពេញពាក្យសុំចូលបម្រើការងារ ឬ ប្រវតិ្តរូបសង្ខេបផ្ញើមក កាន់ការិយាល័យ ក្រុមហ៊ុន Khmer Beverages Co.,Ltd ឬ តាមរយៈអ៊ីម៉ែលៈ  career@khmerbeverages.com
ផុតកំណត់ឈប់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃទី ២៦ ខែ កក្កដា  ឆ្នាំ ២០១៨ វេលាម៉ោង ៥:០០ល្ងាច
អាស័យដ្ឋានការិយាល័យកណ្តាល: (Commercial Office) No. 19H, Street 271, Sangkat Beong Salang, Khan Tuolkok, Phnom Penh
ទូរស័ព្ទៈ 086 555 144 / 067 666 880
ឬទំនាក់ទំនងមជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទទួលបានសេវាជួយស្វែងរកការងារដោយឥតគិតថ្លៃ!
ទូរស័ព្ទ: 016 78 66 55/ 077 232 378
អ៊ីមែលៈ jc_pp@nea.gov.kh
Facebook: neakhmer