ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (ID: 21221) ព័ត៌មានលំអិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

CMED Construction

Surveyor

នាក់ ៖

-

19-11-2017

26-11-2017

ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

មិនកំណត់មានថេរវេលា

កិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខអក្សរ

ក្រៅម៉ោង(តិចជាង៤៨ម៉ោង/ សប្តាហ៍)

ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
ចាប់ពី: 00:00:00 00:00:00
បញ្ចប់: 00:00:00 00:00:00
ម៉ោង / ថ្ងៃ ថ្ងៃ / សប្តាហ៍

0

0

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន

ប្រាក់គោល

0,00$

0,00$

ក្នុងមួយខែ

គ្មាន

គ្មាន

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Bachelor Degree

Building and civil engineering

3 ឆ្នាំ Civil engineering

- English (Very good)

តម្រូវការផ្សេងទៀតដែលជាប់ទាក់ទង

•Degrees are available in surveying, or any other accreditation
•The first degree can be in any subject but those which may help to provide relevant knowledge include:
•Building or construction;
•Civil or structural engineering;
•Economics;
•Geography;
•Mathematics;
•Urban and land studies.
•Good communication, leadership, and initiative skills;
•Critical thinking and analytical skills;
•Must be precise, organized, flexible & autonomous
•Good interpersonal skill in English and attention to detail.
•Understand CMEDCC Management philosophy.

ការពិពណ៌នាអំពីការងារ / ការទទួលខុសត្រូវ / ករណីកិច្ច

របៀបដាក់ពាក្យ

Contact detail: 
Address: Building No.3 Confederation de la Russia (St. 110), Sangkut Teuk Laork I, Khun Turl Kok, Phnom Penh (In Ministry of Labour and Vocational Training) Mobile : 016 78 66 55/ 077 232 378
Contact: 016 786 655
Tel       : 023 633 6002
E-mail : jc_pp@nea.gov.kh
URL     : http://www.nea.gov.kh
Facebook: National Employment Agency