ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ

11 កក្កដា
ឱកាសការងារ ១៤៧០កន្លែង ,ជាមួយក្រុមហ៊ុនធំៗចំនួន ១១
ចូលរួមដោយឥតគិតថ្លៃ

- ឱកាសការងារ ១៤៧០ កន្លែង! ផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុន ១១ ធំៗ 
- ដើរចូលសម្ភាសភ្លាមៗតែម្តង!
- ថ្ងៃទី១១ កក្កដា ២០១៩ ចាប់ពីម៉ោង ៨:០០ព្រឹក - ៥:០០ រសៀល
- កុំភ្លេចយក CV មកផង! 
- ទីតាំង ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ (ភ្នំពេញ)
- ទំនាក់ទំនងៈ 077 232378 / 016 786655

Tag & Share ឱ្យមិត្តភក្តិ ដែលមិនទាន់មានការងារដឹងផង!


ព្រឹត្តិការសំខាន់ៗថ្មីជាង
ព្រឹត្តិការសំខាន់ៗចាស់ជាង