ការអង្កេត

ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ ត្រូវបានដាក់ឱ្យដំណើរការនៅក្នុងឆ្នាំ២០១០ដោយមានការចូលរូមចំណែកពីសំណាក់ ដៃគូរអភិវឌ្ឍន៍នានាក្នុងការឧបត្ថម្ភគាំទ្រទាំងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងបច្ចេកទេស ដើម្បីធ្វើអោយការផ្តល់សេវាការងារ និងព័ត៌មាន ទីផ្សារការងារឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព។