ជំនាញទន់

បន្ថែមលើចំណេះដឹង និងជំនាញបច្ចេកទេសដែលស្រាប់ និយោជកតែងប្រាថ្នាចង់ឱ្យនិយោជិតពង្រឹងនូវសមត្ថភាពបន្ថែម សំដៅបង្កើន ប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបំពេញការងារ។ ឆ្លើយតបទៅនឹងវត្ថុបំណងរបស់និយោជក និងដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការបំពេញនូវកង្វះខាតនេះ ទីភា្នក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារបានបង្កើតនូវវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី ជំនាញទន់ ដោយធ្វើការពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់និយោជិត និងអ្នកស្វែងរកការងារតាមរយៈជំនាញគន្លឹះ ដូចខាងក្រោម៖

  • ជំនាញប្រាស្រ័យទាក់ទង
  • ជំនាញដោះស្រាយបញ្ហា
  • និងជំនាញធ្វើការងារជាក្រុម
Softskill