ព័ត៌មានអ្នកស្វែងរកការងារតាមទីកន្លែង

JS ID មុខរបរ កម្រិតអប់រំ ទីកន្លែង ព័ត៌មានលម្អិត
58432 Teller បរិញ្ញាប័ត្រ ឧត្តរមានជ័យ បង្ហាញ
58083 គ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេស វិញ្ញាបនបត្រ​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ(បាក់ឌុប) ឧត្តរមានជ័យ បង្ហាញ
57952 អ្នកទទួលភ្ញៀវ បរិញ្ញាប័ត្ររង ឧត្តរមានជ័យ បង្ហាញ
56016 Electrical Enginecr បរិញ្ញាប័ត្រ ឧត្តរមានជ័យ បង្ហាញ
54768 កូនកាំបិត ថ្នាក់ទី៨ ឧត្តរមានជ័យ បង្ហាញ
54424 Draftman បរិញ្ញាប័ត្រ ឧត្តរមានជ័យ បង្ហាញ
54298 អង្គការដសង្គម មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ ឧត្តរមានជ័យ បង្ហាញ
54252 Rceptionist បរិញ្ញាប័ត្រ ឧត្តរមានជ័យ បង្ហាញ
54251 Seller បរិញ្ញាប័ត្រ ឧត្តរមានជ័យ បង្ហាញ
51036 Law ឧត្តរមានជ័យ បង្ហាញ
49770 ផ្នែក លក់ ថ្នាក់ទី១២ ឧត្តរមានជ័យ បង្ហាញ
48186 រត់តុ បរិញ្ញាប័ត្រ ឧត្តរមានជ័យ បង្ហាញ
48132 រដ្ឋបាល គ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេស បរិញ្ញាប័ត្រ ឧត្តរមានជ័យ បង្ហាញ
47942 receiption បរិញ្ញាប័ត្រ ឧត្តរមានជ័យ បង្ហាញ
47878 គ្រប់គ្រង បរិញ្ញាប័ត្រ ឧត្តរមានជ័យ បង្ហាញ
44934 Credit and loans officers បរិញ្ញាប័ត្រ ឧត្តរមានជ័យ បង្ហាញ
44929 Hotel receptionists បរិញ្ញាប័ត្ររង ឧត្តរមានជ័យ បង្ហាញ
44462 Electrical engineering technicians មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ ឧត្តរមានជ័យ បង្ហាញ