ព័ត៌មានអ្នកស្វែងរកការងារតាមទីកន្លែង

JS ID មុខរបរ កម្រិតអប់រំ ទីកន្លែង ព័ត៌មានលម្អិត
58612 លក់ ថ្នាក់ទី១២ តាកែវ បង្ហាញ
58608 ទីផ្សារ ថ្នាក់ទី១២ តាកែវ បង្ហាញ
58605 ទីផ្សារ ថ្នាក់ទី១២ តាកែវ បង្ហាញ
58600 ទីផ្សារ ថ្នាក់ទី១២ តាកែវ បង្ហាញ
58596 QA ថ្នាក់ទី១២ តាកែវ បង្ហាញ
58584 គ្រូបង្រៀន ថ្នាក់ទី១២ តាកែវ បង្ហាញ
58580 ទេសចរណ៍ ថ្នាក់ទី១២ តាកែវ បង្ហាញ
58563 លក់ ថ្នាក់ទី១២ តាកែវ បង្ហាញ
58560 លក់ ថ្នាក់ទី១២ តាកែវ បង្ហាញ
58556 QA ថ្នាក់ទី១២ តាកែវ បង្ហាញ
58554 គណនេយ្យ វិញ្ញាបនបត្រ​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ(បាក់ឌុប) តាកែវ បង្ហាញ
58553 sale ថ្នាក់ទី១២ តាកែវ បង្ហាញ
58176 sale បរិញ្ញាប័ត្រ តាកែវ បង្ហាញ
58175 លក់ បរិញ្ញាប័ត្រ តាកែវ បង្ហាញ
58173 លក់ បរិញ្ញាប័ត្រ តាកែវ បង្ហាញ
58171 IT បរិញ្ញាប័ត្រ តាកែវ បង្ហាញ
58169 sale បរិញ្ញាប័ត្រ តាកែវ បង្ហាញ
58168 មន្រីឥណទាន បរិញ្ញាប័ត្រ តាកែវ បង្ហាញ
58161 Teller បរិញ្ញាប័ត្រ តាកែវ បង្ហាញ
57810 Sale បរិញ្ញាប័ត្រ តាកែវ បង្ហាញ