ព័ត៌មានអ្នកស្វែងរកការងារតាមទីកន្លែង

JS ID មុខរបរ កម្រិតអប់រំ ទីកន្លែង ព័ត៌មានលម្អិត
55438 Nurse បរិញ្ញាប័ត្រ ព្រះសីហនុ បង្ហាញ
50605 Teacher of English មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ ព្រះសីហនុ បង្ហាញ
49148 ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ព្រះសីហនុ បង្ហាញ
49096 Handling Agent បរិញ្ញាប័ត្ររង ព្រះសីហនុ បង្ហាញ
48904 Customer Service បរិញ្ញាប័ត្រ ព្រះសីហនុ បង្ហាញ
48189 គ្រូគណិតវិទ្យា ព្រះសីហនុ បង្ហាញ
48184 គ្រូគណិតវិទ្យា ព្រះសីហនុ បង្ហាញ
48099 គ្រប់គ្រងសណ្ឋាគារ ព្រះសីហនុ បង្ហាញ
46809 ព្រះសីហនុ បង្ហាញ
45300 Electrical engineering technicians មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ ព្រះសីហនុ បង្ហាញ
44612 Electrical engineering technicians មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ ព្រះសីហនុ បង្ហាញ
43946 Interior designers and decorators មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ ព្រះសីហនុ បង្ហាញ
43930 Travel consultants and clerks មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ ព្រះសីហនុ បង្ហាញ
43623 Receptionists (general) មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ ព្រះសីហនុ បង្ហាញ