ព័ត៌មានអ្នកស្វែងរកការងារតាមទីកន្លែង

JS ID មុខរបរ កម្រិតអប់រំ ទីកន្លែង ព័ត៌មានលម្អិត
58797 Front office វិញ្ញាបនបត្រ​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ(បាក់ឌុប) សៀមរាប បង្ហាញ
58788 saller ថ្នាក់ទី១២ សៀមរាប បង្ហាញ
58652 Service វិញ្ញាបនបត្រ​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ(បាក់ឌុប) សៀមរាប បង្ហាញ
58652 Service វិញ្ញាបនបត្រ​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ(បាក់ឌុប) សៀមរាប បង្ហាញ
58651 ប្រធានទីផ្សារ បរិញ្ញាប័ត្រ សៀមរាប បង្ហាញ
58565 ផ្នែក សំអាត ថ្នាក់ទី៩ សៀមរាប បង្ហាញ
58562 ផ្នែក សំអាត ថ្នាក់ទី៩ សៀមរាប បង្ហាញ
58561 ផ្នែក សំអាត ថ្នាក់ទី៩ សៀមរាប បង្ហាញ
58534 ជំនួយការទីផ្សារ បរិញ្ញាប័ត្ររង សៀមរាប បង្ហាញ
58515 មន្រីឥនទាន ថ្នាក់ទី១២ សៀមរាប បង្ហាញ
58510 Service ថ្នាក់ទី១២ សៀមរាប បង្ហាញ
58508 Service ថ្នាក់ទី១២ សៀមរាប បង្ហាញ
58501 គ្រូបង្រៀន បរិញ្ញាប័ត្រ សៀមរាប បង្ហាញ
58460 រត់តុ ថ្នាក់ទី១២ សៀមរាប បង្ហាញ
58457 គណនេយ្យ វិញ្ញាបនបត្រ​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ(បាក់ឌុប) សៀមរាប បង្ហាញ
58457 គណនេយ្យ វិញ្ញាបនបត្រ​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ(បាក់ឌុប) សៀមរាប បង្ហាញ
58456 គណនេយ្យ ថ្នាក់ទី១២ សៀមរាប បង្ហាញ
58428 គ្រូបង្រៀន វិញ្ញាបនបត្រ​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ(បាក់ឌុប) សៀមរាប បង្ហាញ
58426 ទីផ្សា វិញ្ញាបនបត្រ​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ(បាក់ឌុប) សៀមរាប បង្ហាញ
58425 គ្រប់គ្រង ថ្នាក់ទី១២ សៀមរាប បង្ហាញ